1. ആംഗം

  സം. ആംഗം

   • നാ. മനോഹരമായ ശരീരം
 2. അംഗം, അം-

  സം.

   • നാ. ശരീരം
   • നാ. അവയവം (കൈകാലുകള്‍, മൂര്‍ധാവ്, പൃഷ്ടം, ഉദരം ഇവ)
   • നാ. (ജ്യോ.) ലഗ്നം
   • നാ. മനസ്സ്
   • നാ. ഭാഗം, പൂരിപ്പിക്കുന്ന അഒശം
   • നാ. ഒന്നിന്‍റെ ഘടകം
   • നാ. മന്ത്രാംഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. അപ്രധാനാംശം
   • നാ. കൂട്ടത്തില്‍പ്പെട്ട വ്യക്തി
   • നാ. പഞ്ചസന്ധികളുടെവിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. താളത്തിന്‍റെ കാലം, മാര്‍ഗം
   • വ്യാക. അംഗക്രിയ (നാമാംഗം, ക്രിയാംഗം)
   • വ്യാക. പ്രകൃതിയും ഇടനിലയുംകൂടിച്ചേര്‍ന്ന പദഭാഗം
   • നാ. ആറ് എന്ന സംഖ്യ
   • നാ. ബീഹാറും ബംഗാളിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗങ്ങളും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന പ്രദേശത്തിന്‍റെ പൗരാണികനാമം
 3. അംഗം

  സം.

   •   അംഗം.
X