1. ആംഗലം

    ഇം. :English

      • നാ. ഇംഗ്ലീഷ്
      • നാ. ഇംഗ്ലണ്ട്
X