1. ആംഗലന്‍, ആംഗലേയന്‍

    <ഇം. :English

      • നാ. ഇംഗ്ലീഷുകാരന്‍
X