1. ആംഗവിദ്യ

  സം. ആംഗ-വിദ്യാ

   • വി. അംഗവിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച
 2. അംഗവിദ്യ

  സം. -വിദ്യാ

   • നാ. ശിക്ഷ, കല്‍പം, നിരുക്തം, വ്യാകരണം, ചന്ദസ്സ്, ജ്യോതിഷം എന്നീ ആറില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. (ജ്യോ.) ദൂതലക്ഷണം, ചോദിക്കുന്ന ആള്‍ യാദൃച്ഛികമായി തൊടുന്ന അംഗത്തിനനുസരിച്ചു ഫലം പറയുന്ന വിദ്യ
   • നാ. അംഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം നോക്കി ശുഭാശുഭം പറയുന്ന വിദ്യ
   • നാ. പ്രാകൃതഭാഷയിലുള്ള ഒരു അംഗലക്ഷണഗ്രന്ഥം
X