1. ആംഗിരസം

    സം.

      • നാ. അഥര്‍വവേദത്തിലെ ഒരു സൂക്തം
      • നാ. പഭാവാദിവര്‍ഷങ്ങളില്‍ ആറാമത്തേത്
X