1. ആംഗിരസന്‍

    സം. < അംഗിരസ്

      • നാ. അംഗിരസ്സിന്‍റെ വംശത്തില്‍പ്പെട്ടവന്‍
      • നാ. അംഗിരസ്സിന്‍റെപുത്രന്‍, ബൃഹസ്പതി
X