1. ആംഗിരസസത്രം

    സം. -സത്ര

      • നാ. ബൃഹസ്പതിസത്രം എന്ന യജ്ഞം
X