1. ആംഗിരസി

    സം. ആംഗിരസീ

      • നാ. അംഗിരസ്സിന്‍റെ പരമ്പരയില്‍പ്പെട്ട സ്‌ത്രീ
      • നാ. അംഗിരസ്സ് ദേവതയായുള്ള ശാന്തിഹോമം
X