1. ആംഗൂഷം

  സം.

   • നാ. സേ്താത്രം
 2. അംഗുഷം, അംഗു-

  സം. അംഗുഷ

   • നാ. കീരി
   • നാ. അസ്ത്രം
X