1. ആംഗ്യം, ആംഗ്യം

    സം.

      • നാ. കൈക്രിയ മുതലായവ, ആശയം കൈമാറാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അംഗവിക്ഷേപം
X