1. ആംഗ്ലിക്കന്‍

    ഇം. :Anglican

      • വി. ആംഗലക്രിസ്ത്യന്‍ സഭയില്‍പ്പെട്ട, (നാമമായും പ്രയോഗം)
X