1. ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യന്‍

    ഇം. :Anglo-Indian

      • നാ. ഇംഗ്ലീഷുകാരന് ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഭാര്യയില്‍ ഉണ്ടായവന്‍
X