1. ആകട്ടെ

    <ആകുക

      • അനുജ്ഞാ. പ്ര. വ്യാക. ആകുന്നതിനു അനുവാദം
X