1. ആകണ്ഠം

    സം. ആ-കണ്ഠം

      • അവ്യ. കഴുത്തുവരെ
      • അവ്യ. വയറുനിറയെ
X