1. ആകത്ഥനം

    സം. -കത്ഥന

      • നാ. വമ്പുപറച്ചില്‍
X