1. ആകനിഷ്ഠം

    സം. -കനിഷ്ഠ

      • അവ്യ. ചെറുവിരല്വരെ
X