1. ആകമാനം

   • അവ്യ. ആകെപ്പാടെ
 2. ആഗമനം

  സം. ആ-ഗമന

   • നാ. ലാഭം, നേട്ടം
   • നാ. തിരിച്ചുവരവ്
   • നാ. വരവ്, വന്നുചേരല്‍
   • നാ. പ്രാപ്തി, ചെന്നുചേരല്‍
   • നാ. രതിക്രീഡയ്ക്കായി സ്‌ത്രീയെ സമീപിക്കല്‍
X