1. ആകമ്പനം

    സം. ആ-കമ്പന<കമ്പ്

      • നാ. വിറയ്ക്കല്‍, വിറയല്‍
X