1. ആകമ്പിതം

    സം.

      • നാ. ശിരശ്ചേഷ്ടാവിശേഷങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ശിരസ്സ് അല്പമായി ചലിപ്പിക്കല്‍
X