1. അക1

   •   "അകയ്ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 2. അക2

   • നാ. അകച്ചത്, മുള, തളിര്‍, പ്ലാവ് കായ്ക്കുന്നതിനു പ്രാരംഭമായി തടിയിലുണ്ടാകുന്ന പൊടിപ്പു
 3. അഗ

  സം. അ-ഗ < ഗമ്

   • വി. ഗമിക്കാത്ത, ചലിക്കാത്ത
 4. അഘ

  സം.

   • വി. ചീത്തഅയായ, പാപകരമായ
 5. ആക1

  ആകുക

   •   ആശംസകപ്രകാരരൂപം. (വ്യാക.) ആശംസ, അപേക്ഷ മുതലായ അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍. "ഇതുകൊണ്ടാക നീ ധനികന്‍" (നളച.ആ.), ജയിപ്പൂതാക
   •   (വികല്പാര്‍ഥത്തില്‍) ആയാലും, ആണെങ്കിലും
   •   ആയി, ആയിട്ട്
   • പ്ര. ആകകൊണ്ട് = ആയിരിക്കുന്ന കാരണത്താല്‍
 6. ആക2

  പ.മ.

   • അവ്യ. ആകെ (മുഴുവനും, ആകെപ്പാടെ)
 7. ആകാ

  ആക്-ആ

   •   ആകുകയില്ല, യോജിച്ചതല്ല
   •   സാധിക്കുകയില്ല
   •   അരുത്, പാടില്ല
X