1. അകം1

   • നാ. മനസ്സ്, ഹൃദയം
   • നാ. ഉള്ള്
   • നാ. സ്ഥലം, ദേശം, ഭൂമി, ഉദാ: തമിഴകം, കുമരകം
   • നാ. വീട്, ഇല്ലം, വീട്ടിനുള്‍ഭാഗം, അന്തഃപുരം
   • നാ. ക്ഷേത്രവളപ്പിനകം
 2. അകം2

   • നാ. പ്രേമത്തെ ആസ്പതമാക്കിയുള്ള കവിത (തമിഴില്‍ പ്രേമം അകം വിഷയവും യുദ്ധം പുറംവിഷയവുമായിരുന്നു)
 3. അകം3

  സം അ-ക

   • നാ. സുഖമില്ലായ്മ, വേദന, കഷ്ടത
   • നാ. ജലമില്ലായ്മ
 4. അകം4

   •   ഒരു ആധാരികാഭാസപ്രത്യയം. ഉദാ: ആസ്രമമകംപൂക്ക്.
 5. അകം തെളിയുക

   • ക്രി. സന്തോഷിക്കുക
 6. അകം പുറം

   • നാ. അകമേത് പുറമേത് എന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്
   • നാ. അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളത്
   • നാ. ചതി, വഞ്ചന
 7. അകം വേവുക

   • ക്രി. ദുഃഖിക്കുക
 8. അഗം

  സം. അ-ഗ

   • നാ. പാമ്പ്
   • നാ. വൃക്ഷം
   • നാ. പര്‍വതം
   • നാ. ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ (കുലപര്‍വതങ്ങള്‍ ഏഴായതിനാല്‍)
   • നാ. കുടം
X