1. ആചരമ

    സം. അ-ചരമ

      • വി. ഒടുവിലത്തേതല്ലാത്ത
X