1. ഇംഗം

   • നാ. ഭൂമി
   • നാ. ഇളക്കാവുന്ന വസ്തു, ജ്ംഗമം
   • നാ. സൂചന, അടയാളം
   • നാ. ഇംഗിതം
X