1. ഇംഗനം

  സം. ഇംഗന

   • നാ. അറിവ്
   • നാ. ഇളക്കം
   • നാ. അപഗ്രഥിച്ച് ഘടകങ്ങളെ വേര്‍പെടുത്തല്‍, വിഗ്രഹിക്കല്‍
X