1. ഇംഗാലാമ്ലം

    പ്രാ. ഇംഗാല -സം. അമ്ല

      • നാ. കരിവായു, കാര്‍ബണ്ഡയോക്സൈഡ്
X