1. ഇംഗിതം

  സം.

   • നാ. അഭിപ്രായം, ഉള്ളിലിരിപ്പ്
   • നാ. അഭിപ്രായത്തിന് അനുസൃതമായ ചാഷ്ട
   • നാ. അംഗചലനാദികള്‍ കൊണ്ടുള്ള സൂചന
X