1. ഇംഗു1

  സം.

   • നാ. ഒരു രോഗം
 2. ഇംഗു2

  സം.

   • നാ. കായം എടുക്കുന്ന ചെടി
X