1. ഇംഗ്ലീഷ്, ഇംഗ്ലീ-

  ഇം. :English

   • നാ. ഇംഗ്ലീഷുകാരന്‍
   • വി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച
   • നാ. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ
X