1. ഇകയ്ക്കുക

   • ക്രി. കീഴടക്കുക
   • ക്രി. ലങ്ഘിക്കുക
   • ക്രി. പിരിയുക
   • ക്രി. നീങ്ങുക
X