1. ഇകറ്റുക

    ഇകലുക > പ്രയോ.

      • ക്രി. അകറ്റുക
      • ക്രി. ഇകലത്തക്കവണ്ണംചെയ്യുക
X