1. ഇകഴുക

      • ക്രി. നിന്ദിക്കുക, ഇടിച്ചുപറയുക (പ്ര.) ഇകഴ്ത്തുക, (പ്രയോ.) ന്‍് പുകഴ്ത്തുക
      • ക്രി. വെറുക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക, അവഗണിക്കുക
X