1. ഇക്ക

  പേര്‍. കാക

   • നാ. കാക്ക, അമ്മാവന്‍, കാരണവന്‍ (മുസ്ലിം.)
   • നാ. ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്‍
 2. ഇക്ക്

   • നാ. അര, മധ്യം
   • നാ. ആപരത്, ഉപദ്രവം
 3. ഈക്ക്

  < ഇഴുക്ക്

   • നാ. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം, വിഴുപ്പ്
X