1. ഇക്കണ്ട

      • വി. അടുത്തുകാണുന്ന, പ്രത്യക്ഷമായ
X