1. ഇക്കാക്ക

    അറ. അഖ്

      • നാ. ഇക്ക, മൂത്തസഹോദരന്‍
X