1. ഇക്കിളിക്കുക

      • ക്രി. ശ്വാസംമേല്‍പ്പോട്ടാക്കി വയറൊട്ടിക്കുക
X