1. ഇക്കുലാസ്

    അറ.

      • നാ. ഇഖ്ലാസ്, സ്നേഹം, ഭക്തി
X