1. ഇടെ

      • അവ്യ. ഇടയില്‍ (സ്ഥലം, കാലം, വസ്തുക്കള്‍ എന്നിവയ്ക്ക്), നടുവില്‍, മധ്യത്തില്‍, ഉദാ: അതിനിടെ
X