1. ഇട്ട

  സം. വിഷ്ഠ

   • നാ. മലം. ഉദാ: മൂക്കിട്ട
 2. ഇട്ട്

  ഇടുക

   • മുന്‍വിന. ഇട്ടശേഷം
 3. ഈട്ട

   • നാ. കയ്യാല, വേലി
 4. ഈട്ട്

   • നാ. നേട്ടം, ലാഭം
X