1. ഇട്ടി1

  < സം. സ്‌ത്രീ?

   • നാ. ഒരു സംജ്ഞാനാമം
   • നാ. അവിവാഹിത, കന്യക, ബ്രാഹ്മണകന്യക
   • നാ. ഉണ്ണിജാതിയിലുള്ള സ്‌ത്രീ
   • നാ. ഒരുതരം മീന്‍
 2. ഇട്ടി2

  < സം. യഷ്ടി

   • നാ. ഈട്ടി
   • നാ. കുന്തം, കമ്പി
   • നാ. വടി
 3. ഈട്ടി1, വീട്ടി

  "ഈടുള്ള മരം"

   • നാ. ചെറിയ ഇലകളുള്ള ഒരിനം വലിയ മരം, വീട്ടി
 4. ഈട്ടി2

  സം. < യഷ്ടി

   • നാ. കുന്തംപോലെയുള്ള ഒരു ആയുധം, ഈട്ടിക്കാരന്‍ = കുന്തക്കാരന്‍
X