1. ഇട്ടു

    ഇടുക

      •   "ഇടുക" എന്നതിന്‍റെ ഭൂതരൂപം.
X