1. ഇതി

  സം.

   • അവ്യ. എന്ന്, ഇപ്രകാരം, ഇങ്ങനെ. (വാക്യാവസാനസൂചകമായും പ്രയോഗം)
 2. ഇത്തി1

   • നാ. ആലിന്‍റെ വര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷം
 3. ഇത്തി2

   • നാ. പൂച്ച
 4. ഈതി

  സം.

   • നാ. രാജ്യത്തിനുവരുന്ന ദുരിതം, നാശം. (അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി, ശലഭം എലി കിളി എന്നിവയുടെ ബാധ, വിദേശാക്രമണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആറു വിപത്തുകള്‍)
   • നാ. പകര്‍ച്ചവ്യാധി
X