1. ഇന്ദ്രസേന

  സം. -സേനാ

   • നാ. ഇന്ദ്രന്‍റെ സേന
   • നാ. നളന്‍റെ പുത്രി
   • നാ. പാഞ്ചാലിയുടെ പൂര്‍വജന്മത്തിലെ പേര്
X