1. ഇന്ദ്രായുധം

    സം. -ആയുധ

      • നാ. മഴവില്ല്
      • നാ. വജ്രായുധം
X