1. ഇഹാപുരം

    സംസ്കൃതീകൃതരൂപം

      • നാ. ഈങ്ങയൂര്‍ ക്ഷേത്രം, ഭാരതപ്പുഴയുടെ വടക്കേക്കരയ്ക്കുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവി, പുന്നശ്ശേരിനമ്പിയുടെ പരദേവത. ഈഹാപുരേശ്വരി = ഈങ്ങയൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയായ ദേവി
X