1. ഈകാരം

    ഈ-കാര

      • നാ. ഈ എന്ന അക്ഷരം
  2. ഇകാരം

      • നാ. "ഇ" എന്ന അക്ഷരം
X