1. ഈക്കാല്

    ത. ഈ-കാല്‍

      • നാ. രത്നത്തില്‍ (വിശേഷിച്ചും വജ്രത്തില്‍) ഉള്ള ഒരു ദോഷം
X