1. ഈക്കിക്കാന്താരി

    ഈ(ര്‍)ക്കി(ല്‍)-കാന്താരി

      • നാ. കനം കുറഞ്ഞു നീളംകൂടിയ ഒരുതരം കാന്താരിമുളക്
X