1. ഈക്കിത്തൊള്ളായിരം

    ഈ(ര്‍)ക്കി(ല്‍)-തൊള്ളായിരം

      •   നാമമായും വിശേഷണമായും പ്രയോഗം. ഒരുവലിയ സംഖ്യ.
X