1. ഈക്ഷിക

    സം. ഈക്ഷികാ

      • നാ. കാണുന്നവള്‍, നോക്കുന്നവള്‍
X