1. ഈക്ഷിക്കുക

    < സം. ഈക്ഷ്

      • ക്രി. കാണുക, നോക്കുക
      • ക്രി. ആലോചിക്കുക, വിചാരിക്കുക
X